luni, 16 martie 2015

structura

STRUCTURA UNITĂŢII ŞCOLARE

În anul şcolar 2014-2015 unitatea şcolară are 22 de clase/ grupe - 388 elevi/ prescolari.    
Planul de şcolarizare este aprobat anual de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în baza Proiectului şi a Memoriului de Fundamentare elaborat de către director şi aprobat de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral al unităţii şcolare. Dimensionarea acestuia - cantitativ (ca număr de locuri) - se realizează în funcţie de recensământul care se realizează la nivelul şcolii, dar cota ridicată a şcolii atrage şi elevi din împrejurimi.
Prin politica educaţională pe care o promovează Şcoala Gimnazială “Ion Şuhane” Frumosu favorizează accesul nediscriminatoriu la instruire şi educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate,
apartenenţă politică sau religioasă, potrivit Constituţiei României şi principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului.
În perioada analizată admiterea absolvenţilor în nivelul de învăţământ liceal s-a realizat în proporţie de 92,3%.
Personalitatea şcolii se concretizează în relaţia optimă de colaborare profesor-elev, în climatul şcolar şi orientarea educaţiei spre valori, formarea capacităţilor privind acomodarea la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţă socială şi culturală.
Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează prin organizarea şi dirijarea condiţiilor de mediu, motivaţiilor de ordin moral, profesional, estetic şi material; mediul intern şi cultura organizaţională a unităţii şcolare se întemeiază pe muncă, justiţie socială, respectul faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi faţă de valorile democratice.
RESURSE UMANE
Obiectivul principal al Şcolii Gimnaziale “Ion Şuhane” Frumosu, constă în desăvârşirea la tineri a unei personalităţi active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie, prin dobândirea unei culturi generale orientate spre domeniile: informatică, matematică şi ştiinţe ale naturii, limbi moderne de circulaţie internaţională.
Aprofundarea cunoştinţelor în concordanţă cu programele examenelor de evaluare naţională şi admitere în învăţământul liceal are ca finalitate accesul absolvenţilor la niveluri superioare de învăţământ, inserţia activă a forţei de muncă într-un mediu social a cărui caracteristică este accelerarea ritmului schimbărilor armonizate cu aderarea la comunitatea europeană şi internaţională.
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii şcolare. Colectivul didactic este format din 29 cadre didactice din care 5 educatoare, 3 învăţători, 6 profesori învăţământ primar şi 15  profesori gimnaziu.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Numărul de elevi raportat la numărul de norme didactice: 388 elevi/ 38,20 posturi
   Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 72,4% din cadre didactice titulare. Stabilitatea colectivului permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung.
   Relaţiile dintre cadrele didactice sunt destul de bune, nu există stări conflictuale. Colaborarea conducerii şcolii cu cadrele didactice este bună, există o permanentă comunicare şi respect reciproc.
   Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
  Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare - învăţare prin orientarea lui spre formare de capacităţi şi aptitudini, utilizând strategii participative. Relaţiile interpersonale sunt bazate pe colaborare,deschidere, comunicare.
*           Număr de cadre didactice: 29
*           Număr de cadre didactice calificate: 28
*           Număr de cadre didactice necalificate: 1
*           Număr de cadre didactice cu gradul didactic I: 9
*           Număr de cadre didactice cu gradul didactic II: 6
*           Număr de cadre didactice cu definitivat:11
*           Număr de cadre didactice debutante: 2
*           Număr cadre fără grad didactic: 1
*      Secretariat 1 normă
*      Bibliotecar 0,1 norm
*      Contabil 1 normă .         
*      îngrijitoare 4 norme
*      muncitori 2 norme
*      soferi 2 norme

RESURSE MATERIALE
   22 săli de clasă toate cu mobilier mobil
   1 laborator de fizică
   1 laborator de chimie
  3 laboratoare de informatică
  1 cabinet de geografie
  bibliotecă
  bază sportivă este compusă din:
-  sali de gimnastică improvizate

ECHIPAMENTE
Tehnică de calcul:
  reţea de 40 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică si birouri
  videoproiectoare
  1 cameră foto digitală
  imprimante
  copiatoare
  scannere
  flipchart-uri
Audio - video:
   1 televizor
-   1 DVD player
  staţie de amplificare
Comunicaţii:
  telefoane fixe la PJ si structuri
  faxuri
  conexiune la internet

RESURSE INFORMAŢIONALE
  Bibliotecă şcolară
*      Fond carte peste 14000 volume
   Internet

RESURSE FINANCIARE
Surse de finanţare:
*      Bugetul local - Consiliul Local Frumosu
*      Bugetul de stat

*      Mici sponsorizări- donaţii