marți, 12 mai 2015

RAPORT FINAL „Să ştii mai multe, să fii mai bun !”


ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „ION ŞUHANE”
FRUMOSU
JUDEŢUL  SUCEAVA
Nr. tel. / fax: 0230576365
Nr.__ din  ___

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAPORT FINAL  PROGRAM
 „Să ştii mai multe, să fii mai bun !”


 1. Titlul proiectului :  ,, Să fim altfel, să fim mai buni.’’

 2.  Numărul de activităţi derulate:   104

 3.  Tipul de activităţi derulate:

   - activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului;
   - activităţi sportive(handbal, fotbal, jocuri);
   - activităţi  de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos;
   - activități de voluntariat;
   - activități civice si antreprenoriale;
   - activități culturale ( excursii tematice, vizionare de film și teatru, audiții si interpretari                                 muzicale).

 4. Resursele implicate :

    - număr elevi: 386
    - număr cadre didactice: 29
    - număr părinți: 32
              
 5. Parteneri implicaţi :

-         Primăria comunei Frumosu
-         Biserica comunei Frumosu
-         Politia comunei Frumosu
-         Fundația ”Noi Orizonturi”
-         IMM- uri din zonă
-         Școala Gimnazială Ciocănești
-         Școala Gimnazială Nr. 2 Rădăuți
-         Clubul Copiilor C- lung Moldovenesc
-         Școala Gimnazială Adâncata

  6.Spaţiile de desfăşurare a activităţilor :

  Școala ,,Ion Șuhane’’ – sălile de clasă
                                        - curtea școlii
                                            - terenul de sport

   7. Obiectivele urmărite :

a.       Stimularea spiritului critic și afirmarea liberă a personalității;
b.      Folosirea în mod inovativ a cunoștințelor acumulate;
c.       Optimizarea comunicării prin reducerea barierelor de comunicare;
d.      Promovarea interdisciplinarității pentru dezvoltarea gândirii flexibile și a creativității;
e.       Creșterea gradului de socializare și a respectului față de ceilalți;
f.        Cultivarea respectului față de munca si a spiritului civic;
g.       Dezvoltarea spiritului de fair-play si a spiritului de echipă;  
h.       Conștientizarea, acceptarea și abordarea optimistă a propriilor trăiri și sentimente;
i.         Formarea interesului pentru  păstrarea curată a școlii, a satului, a naturii;
j.        Relaționarea pozitivă cu membrii comunității locale.

    8. Modalitati de evaluare:
- monitorizarea activitatilor si a proiectelor de catre directorul scolii, consilierul educativ si coordonatorul CEAC
- analiza activitatilor in cadrul Consiliului profesoral
- analiza activitatilor in cadrul Consiliului Elevilor
                  - fotografii de la activitățile desfășurate;
                - expoziție cu lucrările elevilor;
                - diplome acordate elevilor;


     9.Rezultate:

a.       Programul de activităti a fost elaborat in urma propunerilor cadrelor didactice, a elevilor si a părinților;
b.      Activitățile au răspuns intereselor elevilor si au dus la dezvoltarea spiritului critic si afirmarea liberă a personalității acestora;
c.       Activitățile au promovat conceptul de voluntariat ;
d.      Elevii au relationat cu elevi din alte scoli cat si cu reprezentantii autoritatilor locale;
e.       Elevii au avut o atitudine pozitiva fata de activitatile derulate.


                     ANALIZA SWOT:

Puncte tari:
- o bună comunicare la nivelul colectivului profesoral și între toți partenerii implicați;
- realizarea unui program de activităţi atractiv;
- participarea elevilor la stabilirea temelor pentru Programul,,Să ştii mai multe,să fii
    mai bun!’’;
                  - trezirea interesului pentru activităţile non-formale;
          - adaptarea tipurilor de activități în funcție de particularitățile educaționale ale           elevilor;
          - crearea unui climat atractiv și stimulativ.
          - eistența parteneriatelor educaționale.

             Puncte slabe:

       - lipsa unui spațiu larg, închis ( sală de sport);
       - lipsa fondurilor pentru procurarea materialelor necesare desfăşurării acestor
          activităţi;
                   - dezinteresul manifestat de unii elevi care provin din medii indiferente activităților    școlare formale și nonformale;

        Oportunităţi:

               - eficientizarea activităţilor prin implicarea mai activă a părinţilor;
               - relaționarea pozitivă profesori – elevi – parinți;
               - folosirea aparaturii audio-vizuale moderne;
               - existența unor resurse umane – elevi,părinți, profesori – deschise activităților nonformale.
  
   Ameninţări:

               - implicarea redusă a  familiei in desfăşurarea acestor activităţi din cauza lipsei de timp și a situației economice prezente;
                   - instabilitatea legislativă;


        Recomandări,sugestii:

               -  cooptarea unui număr mai mare de părinți pentru desfășurarea activităților;
                   -  adaptarea ofertei de activități în funcție de interesele imediate ale fiecărei clase;
                   -  optimizarea comunicării profesor-elev prin demontarea unor mituri ce privesc  școala.
                                                                                                                                                              


                                                                                                                                                                                                                                      
Director,
                                    
Prof. NIGA LILIANA


Consilier educativ,

Prof. NIGA CORNELIA


Coordonator CEAC,

Prof. înv. primar BUGA ELENA DOMNICA