luni, 23 aprilie 2018ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „ION ŞUHANE”
Descriere: C:\Users\teo22\Desktop\antet ISJ NEW_12.png
 
FRUMOSU                                                                            
JUDEŢUL  SUCEAVA
Nr. tel. / fax 0230/576365
CUI 14079633


Prezentare asupra activităţii unităţii de învăţământ

Şcoala Gimnazială ,, Ion Şuhane” Frumosu se află în centru localităţii Frumosu.
Comuna Frumosu este situată în Obcinile Bucovinei, în bazinul inferior al râului Moldoviţa, fiind încadrată de culmile Obcinii Feredeului, la vest, şi Obcinii Mari la est.
Dinpunct de vedere administrativ comuna aparţine judeţului Suceava, ocupând partea centrală a acestuia,fiind situată la 62 kilometri de municipiul Suceava, reşedinţa de judeţ, şi la 19 kilometri faţă de cel mai apropiat oraş, municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Încomponenţa comunei intră trei sate: Frumosu, reşedinţa comunei, Deia şi Dragoşa.
Comunase învecinează cu următoarele unităţi administrative: la nord-vest, cu comuna Vatra Moldoviţei, la nord-est cu comuna Vama, iar la sud-vest, cu municipiul Câmpulung Moldovenesc.
Accesul rutier în comună se face în lungul Văii Moldoviţei pe D.J. 176 (Vama – Moldoviţa), iar cel feroviar pe calea ferată Vama-Frumosu-Moldoviţa, derivare a căii ferate magistrale Suceava-Câmpulung Moldovenesc.
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă din mediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii Europene.
Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale
Suntem o unitate de învăţământ înfiinţată la începutul secolului al XX-lea, cu rezultate bune, dorită de populaţie; suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncăsi performanţă, iar elevii ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc pentru acest scop.
În anul 2002 unitatea şcolară se redenumeşte luând numele unuia dintre iluştrii învăţători, Ion Şuhane, în concordanţă cu spiritul inovator şi creativ al celui care devine "patronul” spiritual al instituţiei.
Elevii şi corpulprofesoral de aici se află pe traiectoria ascendentă a devenirii învăţământului românesc, catalizându-şi acţiunile pe direcţia redimensionării continue a calităţii, sporirii şi menţinerii poziţiei de care se bucură această instituţie şcolară.Şcoala are o bază materială modernăca rezultat al cooperăriişcolii, primăriei şi asociaţiei de părinţi şi constituie unul din factorii care favorizează derularea unui învăţământ modern de calitate.
Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări), iar descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului permite ca unitatea noastră şcolară să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi material de care dispune. Avem în vedere de asemenea orientarea spre diverse calificări şi profesii ca urmare a unei cereri sporite de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe.
Fluctuaţiile demografice influenţează cifra de şcolarizare a unităţii, de aceea oferta educaţională a şcolii este adaptată mereu intereselor elevilor, părinţilor şi aşteptărilor comunităţii.
Conform principiilor ce stau la baza dezvoltării şcolare şi instituţionale şcoala noastră urmăreşte  dezvoltareacapacităţii de integrare activă în grupuri socioculturale diferite.
Infrastructura cu caracter uman este principala "bogăţie" a unităţii şcolare. Colectivul didactic este format din 22 cadre didactice din care 4 educatoare, 3 învăţători, 5 profesori învăţământ primar şi 10  profesori gimnaziu.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime prevăzute de Statutul Personalului Didactic şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Colectivul de cadre didactice este stabil, format în proporţie de 90,9% din cadre didactice titulare, ceea ce permite şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe termen mediu şi lung.
Cadrele didactice se implică în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare, manifestând dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
      Într-olumeanouluişiaschimbărilor,şcoalatrebuiesăpromovezeincluziunea,valorileşipracticilesocietăţii democratice.Misiuneaeiestesăorientezetânărageneraţiesprmplinireaînviaţaprivaşi publi.
      PerformanţeleobţinuteînultimiianidcoalaGimnazială “Ion Şuhane” Frumosunndreptăţescînasumareaunorobiectivemanagerialecaresăpunăînoperăintenţiadedezvoltare instituţională a colectivuluididacticşisăorientezeinteresuldeformareşiinstruireaelevilor.
     Detalii pentru aspectele prezentate se regăsesc în Planul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale ,,Ion Şuhane ” Frumosu pentru perioada 2017-2021.


DIRECTOR,
prof. Tâmpescu Camelia Denisia